Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Koninklijke Boom uitgevers, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Koninklijke Boom uitgevers streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Koninklijke Boom uitgevers en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website. Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke Boom uitgevers.