Voor een beter begrip
Home   /   Algemene voorwaarden   /   Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden Koninklijke Boom uitgevers (zakelijk)

De algemene voorwaarden (zakelijk) geldig tot 1 april 2024 zijn beschikbaar via deze link (open als pdf).

 

 

Geldig vanaf 1 april 2024

Algemene Voorwaarden Koninklijke Boom uitgevers (zakelijk) (open als pdf)

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van Content en Diensten van Koninklijke Boom uitgevers bv, alsmede haar dochtervennootschappen en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden als “Boom uitgevers”, aan zakelijke klanten. 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom uitgevers zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom uitgevers, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

 

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom uitgevers of derden worden uitgegeven en door Boom uitgevers al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books,  tijdschriften, artikelen, kalenders, stappenplannen, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

 

Credits: de door Boom uitgevers aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Digitale Diensten.

 

Dienst: een door Boom uitgevers aangeboden dienst die Boom uitgevers in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Digitale Dienst en een Evenement;  

 

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld, waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

 

Digitale Dienst: een Dienst waarbij Boom uitgevers via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

 

Evenement: een training, cursus, workshop, seminar, docentendag of vergelijkbare dienst;

 

Gebruiker: een natuurlijk persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Digitale Dienst.

 

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Digitale Dienst door Klant en Gebruikers.

 

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom uitgevers een Overeenkomst sluit.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

 

Token/Toegangscode: een verificatiemiddel waarbij Boom uitgevers aan Klant een unieke cijfer/lettercode (‘activatiecode’) verstrekt waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Digitale Diensten.

 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom uitgevers

 

 • Koninklijke Boom uitgevers B.V., Stationsweg 66, 79 41 HG Meppel, www.boomuitgevers.nl en haar dochtervennootschappen:
 • Boom uitgevers Amsterdam B.V., Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam, 
 • Boom uitgevers Den Haag B.V., Hofweg 9d, 2511 AA Den Haag,
 • Boom Beroepsonderwijs B.V., Stationsweg 66, 7941 HG Meppel,
 • Boom Voortgezet Onderwijs B.V., Stationsweg 66, 79 41 HG Meppel,
 • Lemion B.V., Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom uitgevers en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de websites van Boom uitgevers en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitgevers uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom uitgevers die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom uitgevers is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom uitgevers zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. 

 

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 

 1. Alle aanbiedingen van Boom uitgevers zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod. Klant doet het aanbod door op basis van een aanbieding een bestelling of aanvraag te doen tot het leveren van Content of een Dienst.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom uitgevers van een bestelling of aanvraag van Klant of door feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom uitgevers. Boom uitgevers is te allen tijde vrij om een bestelling of een aanvraag van Klant af te wijzen.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 

 1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom uitgevers gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Boom uitgevers kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom uitgevers aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom uitgevers toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden. Indien partijen in afwijking op het voorgaande, betaling in termijnen overeenkomen, laat dat de verschuldigdheid van het volledige factuurbedrag door Afnemer aan Leverancier onverlet. Bij uitblijven van de betaling van een deelbetaling, is het gehele bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom uitgevers is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom uitgevers maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.
 5. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom uitgevers, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom uitgevers.
 6. Boom uitgevers is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Boom uitgevers, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Garantie en retourzendingen

 

 1. Boom uitgevers staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen. Boom uitgevers kan evenwel niet instaan voor de juistheid van de inhoud en/of of de volledigheid van Content of Diensten.
 2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom uitgevers retour te zenden. Boom uitgevers accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid van dit artikel, zal Boom uitgevers het door Klant betaalde bedrag inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending  na ontvangst van de retourzending terugbetalen. De kosten voor de retourzending door de klant zijn voor rekening van de klant. Bij een gedeeltelijke retour worden de eventuele verzendkosten voor de heenzending niet vergoed.
 4. Digitale Content, die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst in gebruik wordt gegeven, en Content die tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van Klant, waaronder Printing on Demand (POD), kunnen niet worden geretourneerd.
 5. In afwijking van het voorgaande geldt voor bestellingen door distributeurs, boekhandels en retailers uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Boom uitgevers in een concreet geval toch retouren toestaat, kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden.

 

Artikel 7 – Klachten

 

 1. Klant dient geleverde Content en/of Diensten onmiddellijk na levering te controleren op tekortkomingen  en (Klant dient) klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom uitgevers in te dienen. Boom uitgevers zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure. Bij gebreke van een tijdige klacht vervalt elke aanspraak jegens Boom Uitgevers ter zake van gebreken in de geleverde Content en/of Diensten.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom uitgevers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico

 

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token, een toegangscode of een ander verificatiemiddel.  
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Boom uitgevers spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen of een andere voor de Content geldende termijn na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
 4. Boom uitgevers behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij jegens Boom uitgevers verschuldigd is of zal worden uit welke hoofde dan ook. Dit is een zogenaamd uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 9 – Beschikbaarheid van Digitale Diensten

 

 1. Boom uitgevers streeft naar een optimale beschikbaarheid van Digitale Diensten, maar kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid.
 2. Boom uitgevers zal noodzakelijk onderhoud die de beschikbaarheid van Digitale Diensten zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.
 3. Programmatuur die voor Digitale Diensten gebruikt wordt, wordt in de staat waarin deze op het moment van levering verkeert ("as is") zonder enige garantie aan Klant beschikbaar gesteld. Boom uitgevers garandeert niet dat programmatuur geschikt is voor een bepaald doel, foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur gecorrigeerd zullen worden.
 4. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van Digitale Diensten geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot Digitale Diensten.
 5. Voor zover technologie of software van derde partijen benodigd is voor het gebruik van de Digitale Dienst, is Klant zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een gebruiksrecht daarop onder de voorwaarden die de betreffende derde partij daar aan stelt.

 

Artikel 10 – Toegangscodes, Tokens en Credits

 

 1. Een Toegangscode of Token is strikt persoonlijk. Klant zal de Toegangscode of Token strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de Toegangscode of Token op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Boom Uitgevers. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Toegangscode of Token kunnen beschikken, stelt hij Boom uitgevers hiervan onverwijld op de hoogte.
 2. Bij het afnemen van sommige Digitale Diensten, waaronder tests, dient Klant in enkele gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het ontvangen van Credits. Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 3. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom uitgevers bevoegd zijn. 
 4. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom uitgevers. Binnen deze termijn kan Klant de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren.
 5. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 6. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 11 – Abonnementen 

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden abonnementen die Boom uitgevers aanbiedt aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van de initiële termijn of verlenging daarvan wordt het abonnement stilzwijgend voor  de duur van de oorspronkelijke looptijd  verlengd, tenzij opzegging plaatsvindt. Klant kan het abonnement tegen het einde van de lopende termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1, zijn prijzen voor abonnementen op tijdschriften exclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld. 
 4. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging dient te worden gericht aan het adres van de betreffende vennootschap bij wie het abonnement is aangegaan. De adres- en contactgegevens kunnen worden gevonden op www.boom.nl/klantenservice/contact

 

Artikel 12 – Evenementen

 

 1. Aanmelding voor een Evenement  geschiedt schriftelijk. Inschrijvingen voor een Evenement dat alleen fysiek plaatsvindt worden na aanmelding behandeld in volgorde van betaling. De kosten voor deelname aan een Evenement dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij bij het betreffende Evenement anders is bepaald.
 2. Voor een Evenement gelden de voor dat Evenement gespecificeerde annuleringsvoorwaarden. Indien er geen annuleringsvoorwaarden bij het Evenement zijn vermeld,  brengt Boom uitgevers 50 % van de kosten van deelname in rekening indien annulering door Klant uiterlijk een maand voor het begin van het Evenement geschiedt. In geval van annulering minder dan een maand voor het begin van het Evenement,  worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden. 
 3. Indien de Klant niet in staat is het Evenement bij te wonen, kan de Klant  kosteloos een vervanger aan het Evenement laten deelnemen. Ook kan de Klant indien het Evenement fysiek en online wordt gegeven, zijn fysieke deelname inwisselen voor een online deelname. Boom uitgevers behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen en/of de datum of het tijdstip van een Cursus te wijzigen. In het voorkomende geval zal Boom de Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Boom uitgevers gaat  bij  elk Evenement uit van een minimaal aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt bereikt, is Boom uitgevers gerechtigd om het betreffende Evenement uiterlijk twee  werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Boom uitgevers kan in het geval van ontstentenis van een docent of een andere reden waarom een Evenement niet door kan gaan, het Evenement annuleren, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Annulering zal schriftelijk geschieden en het reeds betaalde inschrijfgeld wordt binnen drie weken gerestitueerd.
 5. Cursusmateriaal wordt uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant verstrekt en zal in geen geval commercieel mogen worden gebruikt. Het is de Klant niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Boom uitgevers en overige aanduidingen van de herkomst van het cursusmateriaal te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.
 6. Indien het gaat om een online Evenement en de Klant heeft toegang tot dat Evenement via een persoonlijke kijklink.  Deze link is persoonlijk en kan niet worden gedeeld met anderen, tenzij het gaat om een vervanger zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. 

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom uitgevers en haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om  door Boom uitgevers aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten of resultaten die met gebruikmaking van de Content zijn gegenereerd (onder meer door gebruik te maken van (generatieve) kunstmatige intelligentie en taalmodellen) geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een automatisch gegevensbestand en/ of openbaar te maken op welke wijze dan ook, tenzij en voor zover dit op grond van de Overeenkomst, deze voorwaarden of dwingend recht is toegestaan of daarvoor schriftelijke voorafgaande toestemming van Boom uitgevers is verkregen. Gebruik van de Content en/of Diensten ten behoeve van (generatieve) kunstmatige intelligentie en taalmodellen is niet toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 14 – Gebruiksrecht van Digitale Content

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 13 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom uitgevers of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (licentie) op de geleverde Digitale Content en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant en is daarmee beperkt in tijd. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Boom uitgevers wordt vermeld. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom uitgevers aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, verhuren, verkopen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 14 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet. Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker. 
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
  • Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
  • Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
  • Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;
  • wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.
 6. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 14 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting UVO, https://www.stichting-uvo.nl/.
 7. Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 8. Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 14, mag Boom uitgevers de toegang tot de betreffende Digitale Content of het account van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot de Digitale Content of het account.
 10. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 15 – Digitale Content op materiele drager 

 

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die op een materiele drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  • hij ten aanzien van het betreffende materiele drager zelf van Boom uitgevers een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  • hij aan Boom uitgevers een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  • hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

 

Artikel 16 – Gebruik van Digitale Diensten

 

 1. Klant en Gebruikers geven bij het  het aanmaken van accounts hun e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord op om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Indien Klant de indruk heeft dat iemand anders van zijn account of dat van Gebruikers gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Boom uitgevers.
 2. Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij Boom uitgevers daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken  van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Enige storing in de communicatie tussen Klant en de Digitale Dienst en/of Digitale Content buiten de infrastructuur van Boom uitgevers kan niet aan Boom uitgevers worden tegengeworpen. Voor wat betreft het vaststellen van de oorzaak van de storing en of de storing zich binnen of buiten de infrastructuur van Boom uitgevers heeft voorgedaan, accepteert Klant dat Boom uitgevers technische rapportage daaromtrent doorslaggevend is. 
 4. Het is Klant niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Boom uitgevers ter beschikking is gesteld, tenzij Boom uitgevers hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 5. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
 6. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 7. Indien Klant eigen content kan toevoegen bij de Digitale Dienst, is Klant bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor deze door hem geplaatste content bij Digitale  Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Boom uitgevers van aanspraken van derden in dat verband. 
 8. Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren zijn niet toegestaan.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Boom uitgevers bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.

 

Artikel 17 – Privacy

 

 1. Boom uitgevers verwerkt in het kader van de levering van Content en Diensten persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring van Boom uitgevers en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Boom uitgevers kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.
 3. Voor zover Boom uitgevers in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker, persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 

 1. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant, waaronder, maar niet beperkt tot winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.
 2. De aansprakelijkheid van Boom uitgevers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom uitgevers wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom uitgevers komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Boom uitgevers uitsluitsel heeft gegeven ten aanzien van de vordering. Boom kan besluiten om claims die onder het in artikel 3 genoemde bedrag blijven zelf af te doen en niet in te dienen bij de verzekering.
 3. Indien geen uitkering plaatsvindt krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom uitgevers beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
 4. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien aan de zijde van Boom uitgevers sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 19 – Overmacht

 

 1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Boom uitgevers worden toegerekend in geval van een van de wil van Boom uitgevers onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, pandemie, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Boom uitgevers, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Boom uitgevers ingeschakelde derden.
 2. In een dergelijk geval indien naar het redelijk oordeel van Boom uitgevers als gevolg van overmacht, nakoming door Boom uitgevers niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Boom uitgevers daardoor enig voordeel geniet.

 

Artikel 20 – Beëindiging van de Overeenkomst

 

 1. Boom uitgevers kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. aan Klant surséance van betaling is verleend;
  3. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  4. ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
  5. de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom uitgevers aan een derde wordt overgedragen.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom uitgevers verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.
 5. Boom uitgevers is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 21 – Diversen

 

 1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. Boom uitgevers is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Boom uitgevers uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Boom uitgevers alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Boom uitgevers. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 5. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Contact hoofdkantoor

Koninklijke Boom uitgevers is vanuit verschillende locaties actief

Contact hoofdkantoor

U kunt ons op diverse manieren bereiken. Hieronder ziet u onze contactgegevens.
Tijdens werkdagen zijn wij van 8.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Wilt u uw vraag per mail stellen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Stationsweg 66
7941 HG Meppel
Postbus 1058
7940 KB Meppel