Voor een beter begrip
Home   /   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koninklijke Boom uitgevers (consument)

De algemene voorwaarden (consument) geldig tot 1 april 2024 zijn beschikbaar via deze link (open als pdf).

 

 

Geldig vanaf 1 april 2024.

Algemene Voorwaarden Koninklijke Boom uitgevers (consument) (open als pdf)

 

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten Boom uitgevers met betrekking tot de levering van Content en Diensten van de dochtervennootschappen van Koninklijke Boom uitgevers bv die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader te duiden als “Boom uitgevers”, aan consumenten.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom uitgevers zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom uitgevers, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

 

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom uitgevers of derden worden uitgegeven en door Boom uitgevers al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

 

Credits: de door Boom uitgevers  aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Digitale Diensten.

 

Dienst: een door Boom uitgevers aangeboden dienst die Boom uitgevers in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Digitale Dienst en een Evenement.

 

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld. waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

 

Digitale Dienst: een Dienst waarbij Boom uitgevers via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

 

Evenement: een training, cursus, workshop, seminar, docentendag of vergelijkbare dienst;

 

Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Digitale  Dienst.

 

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Digitale Dienst door Klant en Gebruiker. 

 

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom uitgevers een Overeenkomst sluit, hierin ook wel als ‘consument’ aangeduid.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

 

Token/Toegangscode: een verificatiemiddel waarbij Boom uitgevers aan Klant  een unieke cijfer/lettercode (“activatiecode”) verstrekt waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Digitale  Diensten.

 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en de Thuiswinkel voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom uitgevers

 

Koninklijke Boom uitgevers B.V., Stationsweg 66, 79 41 HG Meppel, www.boomuitgevers.nl en haar dochtervennootschappen:

 • Boom uitgevers Amsterdam B.V., Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam,
 • Boom Beroepsonderwijs B.V., Stationsweg 66, 7941 HG Meppel,
 • Boom Voortgezet Onderwijs B.V., , Stationsweg 66, 7941 HG Meppel

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom uitgevers en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de websites van Boom uitgevers en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Eventueel  door de Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitgevers van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom uitgevers die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Boom uitgevers is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom uitgevers zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 4 – Facturering en betaling

 

 1. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom uitgevers aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom uitgevers toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Boom uitgevers is gerechtigd nakoming van haar verplichting tot levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de betreffende Content of Diensten heeft voldaan.

 

Artikel 5 – Levering en risico

 

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Boom uitgevers behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uitgevers uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Toegangscodes, Credits en Tokens

 

 1. Een Toegangscode of Token is strikt persoonlijk. Klant zal de Toegangscode of Token strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de Toegangscode of Token op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Boom Uitgevers. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Toegangscode of Token kunnen beschikken, stelt hij Boom uitgevers hiervan onverwijld op de hoogte.
 2. Bij het afnemen van sommige Digitale Diensten, waaronder tests, dient Klant in enkele  gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het ontvangen van Credits. Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 3. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en  dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom uitgevers bevoegd zijn. 
 4. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom uitgevers. Binnen deze termijn kan Klant de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren.
 5. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 6. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 7 – Abonnementen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijke anders vermeld, worden  abonnementen die Boom uitgevers aanbiedt  aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van de initiële termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging dient te worden gericht aan het adres van de betreffende vennootschap bij wie het abonnement is aangegaan. De adres- en contactgegevens kunnen worden gevonden op  www.boom.nl/klantenservice/contact

 

Artikel 8 – Evenementen 

 

 1. Aanmelding voor een Evenement  geschiedt schriftelijk. Inschrijvingen voor een Evenement dat alleen fysiek plaatsvindt worden na aanmelding behandeld in volgorde van betaling. De kosten voor deelname aan een Evenement dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij bij het betreffende Evenement anders is bepaald.
 2. Voor een Evenement gelden de voor dat Evenement gespecificeerde annuleringsvoorwaarden. Indien er geen annuleringsvoorwaarden bij het Evenement zijn vermeld,  brengt Boom uitgevers 50% van de kosten van deelname in rekening indien annulering door Klant uiterlijk een maand voor het begin van het Evenement geschiedt. In geval van annulering minder dan een maand voor het begin van het Evenement,  worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden. 
 3. Indien Klant niet in staat is het Evenement bij te wonen, kan Klant  kosteloos een vervanger aan het Evenement laten deelnemen. Ook kan Klant indien het Evenement fysiek en online wordt gegeven, zijn fysieke deelname inwisselen voor een online deelname. Boom uitgevers behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen en/of de datum of het tijdstip van een Cursus te wijzigen. In het voorkomende geval zal Boom uitgevers Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Boom uitgevers gaat bij elk Evenement uit van een minimaal aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt bereikt, is Boom uitgevers gerechtigd om het betreffende Evenement uiterlijk twee  werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Boom uitgevers kan in het geval van ontstentenis van een docent of een andere reden waarom een Evenement niet door kan gaan, het Evenement annuleren, zonder jegens Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Annulering zal schriftelijk geschieden en het reeds betaalde inschrijfgeld wordt binnen drie weken gerestitueerd.
 5. Cursusmateriaal wordt uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant verstrekt en zal in geen geval commercieel mogen worden gebruikt. Het is Klant niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Boom uitgevers en overige aanduidingen van de herkomst van het cursusmateriaal te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.
 6. Indien het gaat om een online Evenement en Klant heeft toegang tot dat Evenement via een persoonlijke kijklink.  Deze link is persoonlijk en kan niet worden gedeeld met anderen, tenzij het gaat om een vervanger zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom uitgevers of haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om  door Boom uitgevers aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten of resultaten die met gebruikmaking van de Content zijn gegenereerd (onder meer door gebruik te maken van (generatieve) kunstmatige intelligentie en taalmodellen) geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een automatisch gegevensbestand en/ of openbaar te maken op welke wijze dan ook, tenzij en voor zover dit op grond van de Overeenkomst, deze voorwaarden of dwingend recht is toegestaan of daarvoor schriftelijke voorafgaande toestemming van Boom uitgevers is verkregen. Gebruik van de Content en/of Diensten ten behoeve van (generatieve) kunstmatige intelligentie en taalmodellen is niet toegestaan.  
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 10 – Gebruiksrecht van Digitale Content

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 9 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom uitgevers of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content. en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom uitgevers en Klant. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Boom uitgevers wordt vermeld. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom uitgevers aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 10 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet. Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker.
 5. Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 6. Boom uitgevers of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 7. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 10, mag Boom uitgevers de toegang tot de betreffende Digitale Content of het account van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen.

 

Artikel 11 – Digitale Content op materiele drager 

 

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die op een materiele drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  1. hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom uitgevers een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  2. hij aan Boom uitgevers een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  3. hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
 3. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 12 – Gebruik van Digitale Diensten

 

 1. Klant is verplicht om hun eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien Klant de indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Boom uitgevers.
 2. Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Boom uitgevers daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken  van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.
 4. Het is Klant niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Boom uitgevers ter beschikking is gesteld, tenzij Boom uitgevers hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 5. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
 6. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 7. Indien Klant eigen content kan toevoegen bij de Digitale Dienst, is Klant bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor deze door hem geplaatste content bij Digitale  Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Boom uitgevers van aanspraken van derden in dat verband. Boom uitgevers kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door Klant zelf geplaatste content.
 8. Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren zijn niet toegestaan.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Boom uitgevers bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Boom uitgevers om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom uitgevers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.

 

Artikel 13 – Privacy

 

 1. Boom uitgevers verwerkt in het kader van de levering van Content en Diensten persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring van Boom uitgevers en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Boom uitgevers kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.
 3. Voor zover Boom uitgevers in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker, persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Beëindiging van de Overeenkomst

 

 1. Boom uitgevers kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  3. ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 2. Het in lid 1 van dit artikel  bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom uitgevers verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/ of Dienst onmiddellijk eindigen.  

 

Contact hoofdkantoor

Koninklijke Boom uitgevers is vanuit verschillende locaties actief

Contact hoofdkantoor

U kunt ons op diverse manieren bereiken. Hieronder ziet u onze contactgegevens.
Tijdens werkdagen zijn wij van 8.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Wilt u uw vraag per mail stellen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Stationsweg 66
7941 HG Meppel
Postbus 1058
7940 KB Meppel